เชื่ อว่าหล ายๆคนคนรู้จักกันเป็นอย่ างดี สำหรับด าร าส าวส วยอย่ าง ใหม่ ดาวิก า ที่ต้ องบอกเลยว่าทั้งงานทั้งคว ามส วยเองนั้นปั งม ากๆ ไม่เป็นส องร องใครแน่ แถ มเรื่องความรั กก็ปั งชุ ดไม่อยู่เลยจริงๆ โดยอ าสใ หม่ และหนุ่ ม เต๋อ นั้นก็มีภาพหว านๆออกมาให้เ รา ได้เห็ นอยู่บ่ อยๆ ต้องบอกเลยว่าคู่นี้นั้น น่ารั กสุ ดๆไปเล ยจ้า

เชื่ อว่าหล ายๆคนคนรู้จักกันเป็นอย่ างดี สำหรับด าร าส าวส วยอย่ าง

ใหม่ ดาวิก า ที่ต้ องบอกเลยว่าทั้งงานทั้งคว ามส วยเองนั้นปั งม ากๆ

ไม่เป็นส องร องใครแน่ แถ มเรื่องความรั กก็ปั งชุ ดไม่อยู่เลยจริงๆ

โดยอ าสใ หม่ และหนุ่ ม เต๋อ นั้นก็มีภาพหว านๆออกมาให้เ รา

ได้เห็ นอยู่บ่ อยๆ ต้องบอกเลยว่าคู่นี้นั้น น่ารั กสุ ดๆไปเล ยจ้า

 

น่ารั ก

ส วยมาก

ล่ าสุ ด ใหม่ ดาวิก าก็ท นไม่ไหว ลุ กขึ้นมาพู ดโดยระบุว่า

ประชาชนจะต้องอ ดท นอีกนานแค่ไหนเร าช่ วยเห ลือกันทุกอย่ าง

ถึงตอนนี้เร าช่ วยกันเรีย กร้ องสิ ทธิที่เร าค วรมีและสิ่งที่เร าค วร

ได้รั บเท่ านั้นอน าค ตข้างหน้าจะเป็นยังไงพวกเร าต้องสู้กั นอีกต่อไปนานแค่ไหน

ประชาชนทุกคนควรจะได้รับ วั ค ซี น ที่มีคุณภ าพโดยไม่ต้องเสี ยเงิ น

เพราะมันคือสิทธิ์ขั้นพื้ นฐ านโปรดจัดส รรอย่ างทั่วถึง

ได้พู ดในสิ่งที่คิด..และได้ทำใน สิ่ งที่อย ากทำซ ะทีลู ก ภู มิใ จในตัวห นูนะคะ

ข้อมูล siamtopic

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *