ဒီတ႐ုတ္တစ္ေယာက္ျပန္တာနဲ႔ သူတြဲခဲ့တဲ့ ေဒသခံတိုင္းရင္းသူမိန္းကေလးကို ေနာက္တ႐ုတ္တစ္ေယာက္ဆီ လႊဲခဲ့ၿပီး

ဒီတ႐ုတ္တစ္ေယာက္ျပန္တာနဲ႔ သူတြဲခဲ့တဲ့ ေဒသခံတိုင္းရင္းသူမိန္းကေလးကို ေနာက္တ႐ုတ္တစ္ေယာက္ဆီ လႊဲခဲ့ၿပီး

ဒီတ႐ုတ္တစ္ေယာက္ျပန္တာနဲ႔ သူတြဲခဲ့တဲ့ ေဒသခံတိုင္းရင္းသူမိန္းကေလးကို ေနာက္တ႐ုတ္တစ္ေယာက္ဆီ လႊဲခဲ့ၿပီး

ဒီတ႐ုတ္တစ္ေယာက္ျပန္တာနဲ႔ သူတြဲခဲ့တဲ့ ေဒသခံတိုင္းရင္းသူမိန္းကေလးကို ေနာက္တ႐ုတ္တစ္ေယာက္ဆီ လႊဲခဲ့ၿပီး

ဒီတ႐ုတ္တစ္ေယာက္ျပန္တာနဲ႔ သူတြဲခဲ့တဲ့ ေဒသခံတိုင္းရင္းသူမိန္းကေလးကို ေနာက္တ႐ုတ္တစ္ေယာက္ဆီ လႊဲခဲ့ၿပီး

Leave a Reply

Your email address will not be published.